Regulamin

Regulamin korzystania z sauny
w kompleksie “Wiejska Bania”
w Annopolu.

§ 1

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z kompleksu, w tym sauny i bani znajdujących się na terenie Browaru Gzub w Annopolu.
 2. Podmiotem prowadzącym saunę jest Browar Gzub w Annopolu, Annopole 9a, 63-000 Środa Wielkopolska.
 3. Wszelkie uwagi, propozycje, usterki, reklamacje należy zgłaszać pracownikom obsługi oraz zarządowi kompleksu.
 4. Złożenie rezerwacji, opłacenie usługi lub rozpoczęcie korzystania z kompleksu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. 
 5. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 6. Podczas korzystania z kompleksu oraz jego urządzeń, pomieszczeń socjalnych, wypoczynkowych należy dostosowywać się do zaleceń obsługi kompleksu.
 7. Stawki za korzystanie z kompleksu i usług z nim związanych określono w cenniku.

§ 2

 1. Z kompleksu korzystać mogą tylko osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem korzystania z kompleksu jest przestrzeganie zasad higieny oraz bezpieczeństwa.
 3. Obsługa kompleksu ma prawo kontrolować użytkowników kompleksu, a także do zbadania pełnoletności osób zainteresowa-

nych  skorzystaniem z kompleksu. 

 1. W przypadku niepodważalnej wątpliwości co do wieku osoby zainteresowanej, obsługa upraw-
  niona jest do odmowy korzystania z usługi.
 2. Zabrania się korzystania z kompleksu osobom znajdujące się w stanie nietrzeźwości pod wpływem alkoholu i/lub substancji odurzających.
 3. Zabrania się korzystania z kompleksu osobom, którym stan zdrowia stanowi przeciwwskazanie do użytkowania kompleksu. W szczególności zabronione jest w przypadku takich schorzeń jak:
  1. niewydolność krążenia i schorzenia serca (w szczególności zmiany degeneracyjna mięśnia sercowego ze współistniejącą dusznicą bolesną; przebyty zawał mięśnia sercowego – do 6 miesięcy po jego wystąpieniu; wszelkie choroby mięśnia sercowego przebiegające ze wzrostem oporu płucnego; wada zastawki dwudzielnej; stenokardia; choroba nadciśnieniowa trzeciego stopnia.)
  2. epilepsja, klaustrofobia, schizofrenia i inne schorzenia natury psychicznej.
  3. kamica nerkowa, choroby nowotworowej, gruźlica w czynnym stadium, robaczyca, choroby weneryczne, zakrzepica, grzybica, zakrzepowe zapalenie żył, jaskra, alkoholizm, narkomania  i inne wszelkie choroby w stanie ostrym lub podostrym.
  4. Osoby posiadające implanty ortopedyczne, chyba, że lekarz zalecił inaczej.
 4. Nie zalecane jest korzystanie z kompleksu sauny i bani przez:
  1. osoby bezpośrednio po intensywnym treningu;
  2. osoby cierpiące na choroby układu krążenia (patrz § 2, podpunkt a niniejszego Regulaminu.);
  3. osoby chore na cukrzycę;
  4. kobietom w ciąży i/lub karmiącym piersią;
  5. kobietom w czasie menstruacji;
  6. osobom bezpośrednio po spożyciu obfitego posiłku
  7. osobom zmęczonym.
 5. Osoby będące pod wpływem leków zobowiązane są do upewnienia się, że korzystanie z kompleksu sauny i bani jest dozwolone przez lekarza.
 6. W przypadku wątpliwości co do przeszkód natury zdrowotnej do korzystania z kompleksu sauny oraz bani należy skonsultować się z lekarzem.

§ 3

 1. Na terenie kompleksu zabrania się:
  1. hałasowania i zakłócania spokoju;
  2. dotykania urządzeń grzewczych i elektrycznych;
  3. wnoszenia i spożywania napojów, jedzenia, alkoholu i środków odurzających;
  4. palenia tytoniu i zażywania wyrobów tytoniowych, w tym również papierosów elektronicznych; 
  5. wnoszenia i wynoszenia naczyń szklanych oraz ceramicznych;
  6. wnoszenia i wynoszenia niedozwolonych i/lub niebezpiecznych przedmiotów;
  7. niszczenia wyposażenia sauny;
  8. zachowań nieobyczajnych i niestosownych;
 2. Z sauny może jednocześnie korzystać maksymalnie 10 osób.
 3. Osoby korzystające z sauny zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, a w szczególności do korzystania z ręczników, opłukania i umycia ciała przed skorzystaniem z kompleksu.
 4. Obsługa sauny ma prawo do usunięcia z kompleksu osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. W przypadku pogorszenia samopoczucia w trakcie korzystania z kompleksu należy niezwłocznie opuścić saunę i/lub banię i wezwać obsługę kompleksu w celu uzyskania ewentualnej pomocy.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania urządzeń kompleksu należy natychmiast opuścić kompleks i zgłosić usterkę obsłudze.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa powszechnego.